Gebruiksvoorwaarden

Artikel 1.
Definities
1.1: Onder opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de natuurlijke- of rechtspersoon die met pcbazar.nl een overeenkomst aangaat.
1.2: Onder overeenkomst wordt iedere overeenkomst verstaan die schriftelijk of elektronisch, tussen pcbazar.nl en de opdrachtgever tot stand komt.

Artikel 2.
Toepasselijkheid
2.1: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van pcbazar.nl, evenals op de tussen pcbazar.nl en de opdrachtgever gesloten overeenkomst (en), ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar de overeenkomst tot stand is gekomen dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd. Voordat de overeenkomst tot stand komt dient opdrachtgever de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden te aanvaarden.

Artikel 3.
Aanbod, offertes, aanbiedingen, overeenkomst
3.1: De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
3.2: Indien de opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt pcbazar.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.
3.3: pcbazar.nl is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien pcbazar.nl goede gronden heeft om aan te nemen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichting zal (kunnen) voldoen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd dan wel daaraan nadere voorwaarden worden verbonden, deelt pcbazar.nl dit gemotiveerd mee binnen 10 dagen na ontvangst van het bestellen.

3.4: Voor diensten/leveringen waarvoor in verband met de aard en/of omvang geen opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging.

3.5: pcbazar.nl is gerechtigd een order te annuleren indien een product niet langer leverbaar is. pcbazar.nl stelt opdrachtgever hiervan uiterlijk binnen 10 dagen na bestelling op de hoogte.

Artikel 4.
Verkoop of (af)levering van producten
4.1: Door zich op de website van pcbazar.nl of aan de andere kant akkoord te verklaren met het aanbod ter zake van de koop of (bij)levering van een product, komt er onmiddellijk een overeenkomst tot stand tussen pcbazar.nl en de opdrachtgever tot (af)levering van een product van het in het aanbod genoemde merk, soort en type in overeenstemming met de in het aanbod genoemde prijs en onder toepasselijkheid van de in het aanbod omschreven bepalingen, waarvan de onderhavige algemene voorwaarden van pcbazar.nl een onderdeel uitmaken.
4.2 In geval van verhoging van één of meer der kost prijs factoren is pcbazar.nl gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen. Een dergelijke prijsverhoging geeft de opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden binnen 7 dagen na melding van deze prijsverhoging door pcbazar.nl. Indien door wettelijke bepaling een prijsverhoging doorgevoerd wordt, heeft de opdrachtgever geen recht op ontbinding. Dit kan bijvoorbeeld een verhoging van het Btw-tarief zijn.

Artikel 5.
Levering, leveringstermijnen, transport
5.1: Levering geschiedt via TNT tenzij anders is overeengekomen.
5.2: Bezorging van aankopen geschiedt op kosten van de opdrachtgever, tenzij anders vermeld. Pcbazar.nl behoudt het recht om vóór het sluiten van de overeenkomst bezorgkosten en eventuele kosten daarmee verband Artikel 1.
Definities
1.1: Onder opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de natuurlijke- of rechtspersoon die pcbazar.nl een overeenkomst aangaat.
1.2: Onder overeenkomst wordt iedere overeenkomst verstaan die schriftelijk of elektronisch, tussen pcbazar.nl en de opdrachtgever tot stand komt.

Artikel 2.
Toepasselijkheid
2.1: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen vana1pcshop.com + pcbazar.nl, evenals op de tussen pcbazar.nl en de opdrachtgever gesloten overeenkomst (en), ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar de overeenkomst tot stand is gekomen dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd. Voordat de overeenkomst tot stand komt dient opdrachtgever de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden te aanvaarden.

Artikel 3.
Aanbod, offertes, aanbiedingen, overeenkomst
3.1: De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
3.2: Indien de opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt pcbazar.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.
3.3: pcbazar.nl is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien pcbazar.nl goede gronden heeft om aan te nemen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichting zal (kunnen) voldoen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd dan wel daaraan nadere voorwaarden worden verbonden, deelt a1pcshop.com + pcbazar.nl dit gemotiveerd mee binnen 10 dagen na ontvangst van het bestellen.

3.4: Voor diensten/leveringen waarvoor in verband met de aard en/of omvang geen opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging.

3.5: a1pcshop.com + pcbazar.nl is gerechtigd een order te annuleren indien een product niet langer leverbaar is. pcbazar.nl stelt opdrachtgever hiervan uiterlijk binnen 10 dagen na bestelling op de hoogte.

Artikel 4.
Verkoop of (af)levering van producten
4.1: Door zich op de website van pcbazar.nl of aan de andere kant akkoord te verklaren met het aanbod ter zake van de koop of (bij)levering van een product, komt er onmiddellijk een overeenkomst tot stand tussen pcbazar.nl en de opdrachtgever tot (af)levering van een product van het in het aanbod genoemde merk, soort en type in overeenstemming met de in het aanbod genoemde prijs en onder toepasselijkheid van de in het aanbod omschreven bepalingen, waarvan de onderhavige algemene voorwaarden van pcbazar.nl een onderdeel uitmaken.
4.2 In geval van verhoging van één of meer der kostprijs factoren is pcbazar.nl gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen. Een dergelijke prijsverhoging geeft de opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden binnen 7 dagen na melding van deze prijsverhoging door pcbazar.nl. Indien door wettelijke bepaling een prijsverhoging doorgevoerd wordt, heeft de opdrachtgever geen recht op ontbinding. Dit kan bijvoorbeeld een verhoging van het Btw-tarief zijn.

Artikel 5.
Levering, leveringstermijnen, transport
5.1: Levering geschiedt via TNT tenzij anders is overeengekomen.
5.2: Bezorging van aankopen geschiedt op kosten van de opdrachtgever, tenzij anders vermeld. Pcbazar.nl behoudt het recht om vóór het sluiten van de overeenkomst bezorgkosten en eventuele kosten daarmee verband hebbende afzonderlijk op te geven. Aan de opdrachtgever wordt vóór het sluiten van de overeenkomst de totaalprijs medegedeeld die hij op grond van de gemaakte afspraken verschuldigd zal zijn.
5.3: pcbazar.nl behoudt zich het recht voor bestelde zaken in deelzendingen te leveren en te factureren, nadat de opdrachtgever hier toestemming voor heeft gegeven.
5.4: Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat pcbazar.nl deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld, tenzij het product zo beschadigd is, dat het niet redelijk is om het product af te nemen.
5.5: Het reclameren ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van pcbazar.nl.
5.6: Indien de opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is pcbazar.nl gerechtigd de zaken op te slaan voor risico en kosten van de opdrachtgever.
5.7: Indien pcbazar.nl door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is pcbazar.nl indien redelijk gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst zonder een gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
5.8: Voor zover de overeenkomst op afstand tot stand komt als bedoeld in afdeling schieweg 48a Rotterdam van titel 7 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, zal pcbazar.nl bestellingen met bekwame spoed, doch ten minste binnen 30 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de opdrachtgever hiervan uiterlijk één maand, nadat de overeenkomst is gesloten, bericht. De opdrachtgever heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Voor zover pcbazar.nl de opdracht al gedeeltelijk had uitgevoerd, is de opdrachtgever in geval van de hier bedoelde annulering verplicht het ontvangende weer aan pcbazar.nl te restitueren.

Artikel 6.
Betaling
6.1: Tenzij anders overeengekomen dient betaling te geschieden door middel van iDeal en Paypal.
6.2: Indien er op rekening wordt gekocht zullen de facturen door opdrachtgever worden betaald binnen 7 dagen na factuurdatum, tenzij de betalingscondities op de factuur anders vermelden. Wanneer bij levering onder rembours weigering aan de deur plaats vindt, zal betreffende levering door pcbazar.nl aan opdrachtgever alsnog gefactureerd worden, tenzij het product bij levering zo beschadigd is dat het niet redelijk is dat de consument het product dient af te nemen.
6.3: Na het verstrijken van 7 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen uit welke hoofde dan ook, van pcbazar.nl op de opdrachtgever direct opeisbaar. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag ook de wettelijke rente hierover verschuldigd en de incasso kosten/ juristenvergoeding.
6.4: In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van gebruiker en de verplichtingen van de opdrachtgever tegenover pcbazar.nl onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7.
Eigendomsvoorbehoud
7.1: Alle aan de opdrachtgever geleverde goederen blijven eigendom van pcbazar.nl tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van eventuele rente en kosten, die de opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichte of nog te verrichten diensten, evenals ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.
7.2: De opdrachtgever is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen en mist het recht de geleverde goederen anders dan na schriftelijke toestemming van pcbazar.nl, te bezwaren en/of te belenen en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang opdrachtgever niet volledig aan zijn verplichtingen tegenover pcbazar.nl heeft voldaan.
7.3: Ingeval pcbazar.nl de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van pcbazar.nl op schadevergoeding onverlet door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.

Artikel 8.
Garantie
8.1: Voor nieuw producten een garantietermijn van 12 maanden. Voor Alle nieuw producten op ons website, als gebruiksartikel, geldt een termijn van 3 maanden. Laptop adapters worden geleverd met 12 maanden garantie. Kabelbreuk & Software reparatie valt niet onder de garantie.

8.2: De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van juist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik. Gebruik voor andere dan normale (bedrijf)doeleinden, van buiten komende oorzaken, zoals brand- of waterschade, of indien de goederen door anderen dan pcbazar.nl zijn gewijzigd of worden onderhouden.
8.3: Indien het product bij controle niet DOA of defect blijkt te zijn, worden er afhankelijk van de gemaakte kosten door pcbazar.nl, onderzoekskosten in rekening gebracht.
8.4: Defecten veroorzaakt door software- of configuratieproblemen vallen niet onder garantie.
8.5: De kosten voor verzending naar pcbazar.nl zijn voor rekening van de klant. Ongefrankeerde goederen worden niet geaccepteerd. De klant is zelf verantwoordelijk voor schade en/of vermissing tijdens transport naar pcbazar.nl. Dit kan niet worden verhaald op de transportverzekering van pcbazar.nl.
8.6: De verzendkosten van de omruiling van een product naar de klant zijn voor rekening van pcbazar.nl, mits het om defecte of verkeerd geleverde producten gaat. Omruiling geschiedt binnen 7 werkdagen na ontvangst.
8.7: Indien opdrachtgever een product naar pcbazar.nl op wil sturen, dient opdrachtgever eerst via e-mail melding te doen hiervan. Pakketten zonder vermelding van klantgegevens en/of factuurnummer worden niet geaccepteerd.
8.8: De opdrachtgever dient aan te tonen dat de zaak binnen de garantietermijn een gebrek vertoont waarvoor deze garantie geldt.
8.9: Opdrachtgever dient zowel bij de bestelling als bij plaatsing te controleren of het geleverde product daadwerkelijk overeenkomt met het originele exemplaar. Schade ontstaan door onzorgvuldige controle is voor rekening van de opdrachtgever.
8.10: Op de garantiebepaling gelden onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de koper toekent.

Artikel 9.
Tevredenheidgarantie
9.1: De opdrachtgever heeft het recht om de bestelling binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst te retourneren. Tijdens de zichttermijn heeft de opdrachtgever een herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de administratiekosten van zeven euro vijftig, de ontvangen goederen te retourneren. Creditering zal zo spoedig mogelijk plaatsvinden, doch binnen de wettelijke termijn van 30 dagen.
9.2: Retoren dienen te worden verstuurd naar: pcbazar.nl T.a.v. Afdeling Retoren PCbazar.nl Schieweg 48A 3039BD Rotterdam, De opdrachtgever dient de klant, pakbon- en/of factuurnummer te vermelden bij de retourzending.
9.3: Tijdens de zichttermijn zal de opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingrecht gebruikt maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren indien redelijkerwijze mogelijk in de originele verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte instructies. Het recht van retour geldt niet voor aankopen die speciaal, op verzoek van opdrachtgever zijn besteld; dit betreft maatwerk. Maatwerk valt buiten dit recht. Het recht van retour geldt niet voor een dienst waarmee de verkoper met instemming van de opdrachtgever is begonnen voordat de zichttermijn is verstreken. Tevens geldt het recht van retour niet voor zakelijke klanten.
9.4: Volgens de wet ‘kopen op afstand’, kan opdrachtgever het aankoopbedrag retour ontvangen indien het product binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst retour gestuurd is. Dit geldt echter niet voor op verzoek van opdrachtgever bestelde producten die als maatwerk zijn verkocht (producten die niet standaard in het assortiment zitten en op verzoek van opdrachtgever besteld zijn).
9.5: De kosten van retourneringen zijn voor de opdrachtgever.

Artikel 10.
Reclame, klachten, aansprakelijkheid, retoren
10.1: Opdrachtgever in de uitoefening van beroep of bedrijf heeft de verplichting bij aflevering van producten en/of diensten de zaken te onderzoeken of deze aan de overeenkomst beantwoorden. Eventuele klachten over een door pcbazar.nl geleverd product dienen door de opdrachtgever terstond aan pcbazar.nl gemotiveerd binnen uiterlijk 7 werkdagen na aflevering per e-mail, dan wel schriftelijk te worden medegedeeld. Voor zover de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst met pcbazar.nl niet heeft gehandeld in de uitoefening van een zelfstandig beroep of bedrijf maar als consument, raadt pcbazar.nl aan de ontvangen producten onmiddellijk te inspecteren en binnen bekwame tijd na ontdekking van het gebrek of de afwijking daarvan per email dan wel schriftelijk aan pcbazar.nl mededeling te doen, waarbij een kennisgeving binnen één maand na ontdekking tijdig is. In overleg tussen opdrachtgever en pcbazar.nl kan levering van het ontbrekende, herstel, vervanging of retourbetaling plaatsvinden. Bij overschrijding van de 7 werkdagen termijn of als consumentenkoper de 1 maanden termijn vervalt het recht te reclameren. Na het verstrijken van bovengenoemde termijnen wordt pcbazar.nl geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de opdrachtgever de zaken in goede orde heeft ontvangen, behoudens tegenbewijs door opdrachtgever.
10.2: pcbazar.nl aanvaardt retour gezonden zaken, zoals vernoemd in artikel 9 lid 1 slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk of per e-mail akkoord is gegaan, en dan slechts wanneer deze zaken aan het door pcbazar.nl op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin pcbazar.nl deze zaken aan de opdrachtgever afleverde.
10.3: Ruilen van producten kan alleen indien er ongeopend origineel verpakking en een geldig aankoopbewijs getoond wordt. Producten kunnen alleen geruild worden mits ze compleet worden aangeboden en zijn voorzien van o.a. driver(s), handleiding(en) en kabels.
10.4: Producten kunnen alleen geruild worden als ze met alle geleverde toebehoren indien redelijkerwijze mogelijk in de originele verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden, conform de door de ondernemer verstrekte instructies.
10.5: Indien het geleverde product defect raakt binnen de garantieperiode, wordt door pcbazar.nl een nieuw exemplaar verstuurd binnen 7 dagen na ontvangst van het defecte product door pcbazar.nl. Er kan een vergelijkbaar product aangeboden worden.
10.6: Bepaalde producten worden omgeruild voor een vervangend, vergelijkbaar product (indien een product niet meer geproduceerd wordt), afhankelijk van de garantievoorwaarden van de leverancier.

Artikel 11.
Persoonsgegevens
11.1: Opdrachtgevers en overige bezoekers van de website van pcbazar.nl ontvangen geen commerciële informatie van pcbazar.nl, al dan niet via e-mail, tenzij zij de wens daartoe uitdrukkelijk te kennen hebben gegeven door activering van een daartoe bestemde knop op de webpagina van pcbazar.nl. In het laatste geval hebben de onderstaande bepalingen van dit artikel betekenis.
11.2: De door opdrachtgever ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand alleen ter gebruik voor de uitvoering van de bestelling van opdrachtgever.
11.3: De gegevens van opdrachtgever worden opgenomen in een centraal bestand van pcbazar.nl en zullen alleen worden gebruikt om opdrachtgever volledig up-to-date te houden voor wat betreft de zaken en diensten van pcbazar.nl, tenzij opdrachtgever heeft aangegeven hier geen prijs op te stellen. De verwerking van de gegevens van opdrachtgever zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
11.4: Opdrachtgever kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door pcbazar.nl over de persoon van de opdrachtgever worden opgenomen in het bestand van pcbazar.nl. Opdrachtgever is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen indien deze gegevens niet correct zijn.
11.5: Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd aan pcbazar.nl mede te delen dat hij de hier bedoelde commerciële informatie niet meer wenst te ontvangen, waarna pcbazar.nl zo spoedig mogelijk tot het stopzetten daarvan zal zorgdragen.

Artikel 12.
Toepasselijk recht en geschillenregeling
12.1: Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van pcbazar.nl is het Nederlands recht van toepassing.
12.2: Geschillen tussen pcbazar.nl en een opdrachtgever kunnen door beide partijen ter beslechting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde gerechtelijke instanties. Tenzij de opdrachtgever schriftelijk een ander adres of andere vestigingsplaats aan pcbazar.nl heeft doorgegeven, mag pcbazar.nl met betrekking tot eventueel te voeren gerechtelijke procedures, van welke aard ook, ervan uitgaan dat de opdrachtgever nog altijd woont of gevestigd is op het destijds door hem aan pcbazar.nl opgegeven adres.

Artikel 12.

Garantie Voorwaarden van pcbazar.nl

Op de verkoop van alle nieuwe computers, laptops en onderdelen zit een jaar garantie. Gekochte computers, laptops en onderdelen kunnen helaas niet worden geruild. Garantie wordt enkel verleend op vertoon van de originele factuur. Pcbazar.nl verleent geen garantie bij de verkoop van ingeruilde computers, laptops en onderdelen. Pcbazar.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor illegale software die door klanten wordt geïnstalleerd. Pcbazar.nl verleent geen garantie op reparatie of installatie van software of virusschade. Pcbazar.nl is niet aansprakelijk voor back-up tijdens reparatie of installatie. Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor de back-up van eigen documenten en software. Pcbazar.nl verleent geen garantie en is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de geïnstalleerde software. Klanten zijn verplicht tijdens het afhalen van het gerepareerde product, deze aan de balie, hardwarematig en softwarematig te controleren. Pcbazar.nl is niet verantwoordelijk voor de schade door illegale software en verleent geen garantie op de geïnstalleerde software (Windows en dergelijke). Pcbazar.nl is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor verkochte computers, laptops of onderdelen die niet goed werken, veroorzaakt door illegale software of overige programma's die door de klant zelf op de computers zijn geïnstalleerd.

Bij opdracht in reparatie, van laptops en computers pcbazar.nl gaan onderzoek voor defecten, dan pas krijgen prijsopgaaf, Als in onderzoek of in reparatie klanten producten nog meer beschadig worden, pcbazar.nl neem geen enkel verantwoordelijk producten,

Verkoop Garantie 2e hands

PCBAZAR.NL geef geen garantie op 2e hands producten.

Reparatie leveringen,

Als klanten binnen 30 dagen zijn computer, Laptops of anderen producten niet ophalen, pcbazar.nl is niet verantwoordelijk als de producten in bedrijf kwijt raak of in bedrijf inbraak worden, na 30 dagen pcbazar.nl voor zijn eigen kosten te beschermen kan de geprepareerde producten door verkopen of incasseren,

De laptop gereparareed zijn b.v. hardware, Geef zijn geen garantie van behandeling, als video kaart de onboard of apart kapot gaan, Software ook geen garantie, Als windows of linex besturingssysteem niet meer goed werkt,  

Prijzen en technische specificaties zijn onder voorbehoud en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden veranderd. Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten, vergissingen en markt ontwik, Alle prijzen zijn incl. 19% BTW (VAT)kelingen. De getoonde afbeeldingen zijn louter ter illustratie. Aan de hier genoemde prijzen kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de vermelding van adviesprijzen kunnen geen rechten worden ontleend.